Hyvä toimintakyky tukee työllistymistä

28/03/2019


Kohtuullinen toimintakyky on yksi työkyvyn edellytyksistä. Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista. Näitä ovat työ, opiskelu, vapaa-aika ja harrastukset, itsestä ja toisista huolehtimista - siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Ihmisen toimintakyky on yhteydessä myös ympäristön myönteisiin tai kielteisiin vaikutuksiin. Asuin- ja elinympäristöön liittyvillä tekijöillä, muiden ihmisten tuella tai erilaisilla palveluilla voidaan tukea ihmisen toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Toimintakykyä voidaan kuvata myös tasapainotilana kykyjen, elin- ja toimintaympäristön sekä omien tavoitteiden välillä.


Toimintakyky muodostuu erilaisista ulottuvuuksista. Fyysinen toimintakyky antaa ihmiselle fyysisiä edellytyksiä selviytyä arjen tehtävistä, liikkua ja liikuttaa itseään. Psyykkinen toimintakyky taasen kiinnittyy voimavaroihin, joiden avulla ihminen selviää haasteista ja kriisitilanteista. Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluvat myös persoonallisuus ja selviytyminen sosiaalisen ympäristön haasteista. Kognitiivinen toimintakyky on tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, joka liittyy esimerkiksi muistiin ja oppimiseen ja mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjen vaatimuksissa. Sosiaalinen toimintakyky muodostuu yksilön ja sosiaalisen verkoston, ympäristön, yhteisön tai yhteiskunnan välisessä dynaamisessa vuorovaikutuksessa niiden tarjoamien mahdollisuuksien ja rajojen puitteissa.

Ilona-hankeessa pyritään ryhmä- ja yksilövalmennusten keinoin edistämään osatyökykyisten henkilöiden toimintakykyä ja sen avulla tukemaan heidän työllistymistään. Valmennukset koostuvat useista erilaisista työelämävalmiuksien ja osaamisen kehittämisen, fyysistä työkykyä edistävistä valmennusmuodoista sekä henkilökohtaisen tuen palveluista.

Hankkeessa toimintakyvyn arvioinnin työkaluna on käytössä Kykyviisari, joka on Työterveyslaitoksen kehittämä itsearviointimenetelmä. Kyselylomakkeen avulla valmennettava tekee omaan arvionsa koetusta työ- ja toimintakyvystä, osallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä siinä tapahtuneista muutoksista. Toimintakykyä tukemalla myös työllistyminen on askeleen lähempänä.